บทสวดมนต์
บทสวดมนต์ บทธั...
บทสวดในการดำเนินชีวิตโดยสายกลาง
เื่พื่อสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
เพื่อรำลึก พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆคุณ
บทสวดมนต์ ทำวั...
เพื่อรำลึก พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆคุณ
บทสวดมนต์ ชุมน...
สามารถสวดให้คนไข้ฟัง สวดงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ
สวดก่อนเข้านอนทุกคืนจะดีมากๆ
บทสวดมนต์ บทขั...
บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ เป็นบทสวดมนต์ที่ดีบทหนึ่ง
เพื่อสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทสวดมนต์ บทพร...
เื่พื่อบูชาพระธรรมคุณ
บทสวดมนต์ บทนม...
เพื่อนมัสการพระพุทธเจ้า
เพื่อบูชาพระพุทธคุณ
บทสวดมนต์ บทบู...
เพื่อบูชาพระพระรัตนตรัย